Regulamin

§1 Zagadnienia wstępne
• Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w
sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie www.handmadebyweronika.pl (zwany dalej „Sklepem”) oferowanych przez podmiot gospodarczy (zwany dalej Firmą )HAND MADE BY WERONIKA Słopanowo -Huby 26 ; 64-520 Obrzycko NIP: 7872023889 REGON: 380277810
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dniu
21.05.2018r.
• W dalszej części Regulaminu osobę dokonującą zakupu towaru w Sklepie nazywamy „Klientem”.
• Zakup towarów oferowanych w Sklepie może być dokonywany przez osoby fizyczne, pełnoletnie
posiadające zdolność do czynności prawnych.
• Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy
Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i
następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

§2 Oferta
• Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania
zamówienia.
• Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i są podane w walucie
polskiej
• Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
• Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w
ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych, lub wprowadzania w nich zmian.
• Informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

§3 Zamówienie
• Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie
internetowej www.handmadebyweronika.pl
• Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie
internetowej Sklepu, lub w przypadku zamówień specjalnych poprzez adres email dostępny na
stronie internetowej Sklepu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 504941130
• Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i
odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Jednocześnie Sklep ma prawo
odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do
prawdziwości i rzetelności podanych danych.
• Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego
cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
• Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy
sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk
‘Dokonaj zakupu’. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu
potwierdzenia zamówienia przez telefon lub email.
• Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku
dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na
wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
• W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści email’a potwierdzającego przyjęcie
zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem niezwłocznie.
• W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia

zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym
Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości email na podany przez Klienta
adres

§4 Płatność
• Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce ‘Płatność i dostawa’: płatność
gotówką przy odbiorze osobistym; płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu; płatność
elektroniczną za pośrednictwem PayU.
• Ceny przesyłek określone są w zakładce’ Płatność i dostawa’. Dotyczą wysyłek tylko i wyłącznie
na terenie Polski

§5 Dostawa
• Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej ) lub
udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Firmy lub wskazanym przez Sklep miejscu.
• Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu
zamówienia.
• Zamówienia wysyłane są do 48 godzin w dni robocze. Początek biegu tego terminu wysyłki
produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sklepu.
• Termin gotowości produktu do odbioru przez Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta
sposobu gotówką przy odbiorze osobistym liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
• W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

§6 Reklamacje
• Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi
odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy
uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.
• Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka
nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien
spisać protokół szkody.
• Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia
niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu
rękojmi.
• Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w
Sklepie (np. rachunek, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu
lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz
protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
• Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, powinna określić zakres żądania
Klienta oraz powinna zostać podpisana i zawierać aktualne dane Klienta.
• Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres email by_weronika@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.
• Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.
• Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar 2 lata od momentu jego wydania, natomiast termin na
złożenie reklamacji wynosi 1 rok od momentu wykrycia wady.

• Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W
przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient
może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu
Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej.
• Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez
Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej
Federacji Konsumentów
• W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi
dokładanie określając żądania:
*) Naprawy
*) Wymianu towaru na nowy
*) Obniżenia ceny
*) Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)
§7 Prawo odstąpienia od umowy
• Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący
konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z
wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
• Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru wyprodukowanego według specyfikacji
Klienta- tj. wykonania przytulanki na zamówienie, która każdorazowo traktowana jest, jako
produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związany z jego osobą
• Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na
Słopanowo- Huby 26 ; 64-520 Obrzycko lub na adres email by_weronika@onet.pl.
Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
Jego użycie nie jest obligatoryjne – klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w
jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia,
Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania
terminu.
• Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone
w stanie niezmienionym.
• Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą
zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem
w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.
• Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty
dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób
dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest
zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być
wysłany wyłącznie na adres firmy.

§8 Ochrona Danych Osobowych
• Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności
§9 Inne zagadnienia
• Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu

• Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
• Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej www.handmadebyweronikai.pl. Do umów zawartych przed
zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia
przez Klienta.

Regulamin z dnia 25.05.2018. Poprzednie wersje regulaminu:

Formy płatności

Za dokonane zakupy w sklepie www.handmadebyweronika.pl można zapłacić w następujący sposób:
Płatność przy odbiorze osobistym (gotówka)
Tradycyjny Przelew bankowy
Dane do przelewu:

HAND MADE BY Przemysław Szulc

Słopanowo Huby 26, 64-520 Obrzycko

48 10 20 41 28 0000 1102 00855973

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Przyspieszy to znacznie zaksięgowanie płatności i
jednocześnie zapewni szybszą wysyłkę.
Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU
Serwis PayU umożliwia realizację szybkich i wygodnych płatności online za pośrednictwem płatności
elektroniczne . Rozliczenia transakcji płatnościami online przeprowadzane są zgodnie z wyborem
Klienta, gdzie obsługę płatności elektronicznych PayU S.A. Główna siedziba ul. Grunwaldzka 182 60-
166 Poznań NIP: 779-23-08-495

Dostawa

Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej
Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
Zamówienia wysyłane są nie później niż 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy
w dni robocze.
Koszt wysyłki na terenie Polski.
Pocztex Kurier 48 – 14 zł
Pocztex Kurier 48 za pobraniem – 18 zł

Przy zakupach powyżej 249pln wysyłka gratis na terenie Polski.

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast istnieje możliwość
wysyłki za granicę firmą kurierską na życzenie Klienta. W tym celu prosimy o kontkat przed złożeniem
zamówienia aby omówić szczegóły wysyłki.

Odbiór osobisty

Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem
telefonu: 504941130. Na miejscu można zapłacić tylko odliczoną gotówką.
Słopanowo- Huby 26 64-520 Obrzycko .