Polityka prywatności

Wstęp do polityki prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez Klientów lub potencjalnych Klientów sklepu w związku ze
sprzedażą towarów w sklepie internetowym na platformie handmadebyweroniak.pl. Polityka prywatności
ma na celu również pomóc zrozumieć praktyki oraz warunki w ramach, których sklep
handmadebyweronika.pl zbiera, używa i przechowuje Twoje dane osobiste. Polityka dotyczy danych
zebranych:
• na stronie handmadebyweronika.pl
• z komunikacji z handmadebyweronika.pl poprzez wiadomości email.
• podczas rejestracji do sklepu w celu złożenia zamówienia
• podczas subskrypcji do biuletynu (newsletter)
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta w celu realizacji zawartej
pomiędzy stronami umowy. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać niezbędnych do
realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli
zrealizować Twojego zamówienia.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych administrator danych osobowych dokłada
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Jednocześnie każdy, kto podaje dane osobowe w sklepie handmadebyweronika.pl, zapewnia, że podawane przez niego
dane są kompletne i poprawne, a w przypadku podawanego adresu email oświadcza, że jest jego
właścicielem.

Kto jest administratorem danych osobowych sklepu internetowego handmadebyweronika.pl
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Weronika

Szulc prowadząca działalność gospodarczą HAND MADE BY WERONIKA z siedzibą w Słopanowo-
Huby, NIP: 7872023889 REGON: 380277810.

Jakie dane zbieramy?
W zależności od celu, w jakim korzystacie ze sklepu handmadebyweronika.pl zbieramy następujące
dane:
• Kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie handmadebyweronika.pl
• E-mail – konieczny do wysłania wiadomości i dalszej komunikacji
• Rejestracja / złożenie zamówienia / dane do faktury
• E-mail – konieczny do logowania do handmadebyweronika.pl oraz do komunikacji związanej
z korzystaniem z handmadebyweronika.pl
• Imię i nazwisko – konieczny do zaadresowania przesyłki i do wystawienia dokumentu

sprzedaży (w przypadku prośby o fakturę)
• Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) – konieczny do
zaadresowania przesyłki
• Numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany
przez firmy kurierskie)
• Nazwa firmy ora z NIP – konieczne do wystawienia faktury

Jak zbieramy dane?
Dane zbierane są na stronie handmadebyweronika.pl w dwojaki sposób:
• Dane zbierane bezpośrednio poprzez dobrowolne wprowadzenie danych przez użytkownika
poprzez formularze na stronie handmadebyweronika.pl (formularz kontakt i rejestracja)
• Dane zbierane pośrednio poprzez „ciasteczka” (polityka plików cookies opisana jest szerzej w
dalszej części polityki prywatności)
W sklepie handmadebyweronika.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od naszego sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
administratora danych osobowych serwisu handmadebyweronika.pl. Administrator namawia by po przejściu na inne
strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

Dlaczego prosimy o Twoje dane?
Dane zbierane przez nas w celu:
• Realizacji zamówień dokonany w sklepie handmadebyweronika.pl i wywiązania się z obowiązków związanych z
zawarciem umowy na odległość
• Zapewnienia wglądu do informacji związanych z kontem w sklepie handmadebyweronika.pl (np. historia
zamówień)
• Kontaktu z klientami, kontrahentami lub potencjalnymi klientami, kontrahentami.
• Poprawy i udoskonalenia doświadczenia użytkownika (User Experience) mianowicie: umożliwić
naszej stronie handmadebyweronika.pl rozpoznawanie urządzeń do przeglądania strony
handmadebyweronika.pl, rozpoznawać użytkowników, oszczędzając ich czas związany z
podawaniem tych samych informacji wielokrotnie potrzebnych do wykonywania tych samych
zadań/akcji na stronie handmadebyweronika.pl.
• Analizy i badania ruchu użytkowników na stronie handmadebyweronika.pl w celu
przystosowania strony do bycia prostej w użyciu i zapewnieniu odpowiednio szybkiej odpowiedzi
na zapytania.

Kto przetwarza Twoje dane?
Dane podane podczas komunikacji lub rejestracji w handmadebyweronika.pl są przetwarzane wyłącznie
przez handmadebyweronika.pl
Dane podane podczas składania zamówienia są przetwarzane przez handmadebyweronika.pl i
następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
• Imię, nazwisko, telefon, adres, email wskazane, jako adres dostawy przekazywane są firmom
przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem
doręczenia przesyłki przekazywane są Poczta Polska.
• Imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres wskazane, jako dane, na które ma być wystawiony
dokument sprzedaży (faktura) są przekazywane w postaci papierowego dokumentu sprzedaży do

firmy księgowej.
W przypadku skorzystania z płatności online z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności,
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w
jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez handmadebyweronika.pl.
Na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem danych
osobowych handmadebyweronika.pl a firmą hostingową dostarczającą rozwiązania IT (tj. konta poczty
elektronicznej, serwery oraz infrastruktura IT) , firma dhosting.pl staje się podmiotem przetwarzającym
dane na zlecenie Administratora danych handmadebyweronika.pl.
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie
zebranych danych organom państwowym,handmadebyweronika.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji,
Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej
polityce prywatności. Administrator danych osobowych nie powierza, nie udostępnia i nie sprzedaje
zebranych danych podmiot trzecim.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane osobowe nie powinny być przechowywane w nieskończoność, bez ograniczenia czasowego,
dlatego sklep handmadebyweronika.pl przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie,
„Dlaczego prosimy o Twoje dane” tj. tak długo jak osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę oraz
tak długo jak jest to konieczne do realizacji umowy kupna/sprzedaży produktów w sklepie handmadebyweronika.pl z
wyjątkiem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
• Jeśli subskrybujesz do biuletynu (newsletter), Twój adres email będzie przechowywany do
czasu, aż zrezygnujesz z subskrypcji
• Jeśli kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy, Twój adres email będzie
przechowywany do momentu ustania przydatności.
• Biorąc pod uwagę konto użytkownika oraz dane związane z dokumentacją księgową (np. nazwa
i adres firmy, NIP) będą przechowywane do momentu ustania przydatności i zgodnie z
wymaganiami ordynacji podatkowej (obecnie 5 lat)
• Pozostałe dane związane z rejestracją i złożeniem zamówienia przechowywane będą do
momentu Klient wyraża na to zgodę lub istnieje inna podstawa prawa do przetwarzania tych
danych (np. realizacja umowy lub realizacja prawa klienta do gwarancji bądź ochrony
sprzedawcy). Ten okres czasu, co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata.

Jak chronimy Twoje dane?
Administrator danych osobowych wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę
bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do
najważniejszych elementów należą:
• Certyfikat SSL zaimplementowany dla domeny handmadebyweronika.pl, który chroni informacje przesyłane
pomiędzy osobą odwiedzającą stronę handmadebyweronika.pl a serwerem, na którym strona się znajduje. Dzięki
szyfrowaniu danych połączenie jest zabezpieczone przez „podsłuchaniem” go przez osoby
trzecie. Certyfikat SSL chroni dane prywatne użytkowników strony, takie jak dane teleadresowe,
loginy i hasła.
• Urządzenia, na których odbywa się przetwarzanie danych zabezpieczone są hasłem,
programem antywirusowym oraz zaporą sieciową (tj. firewall)
• Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
• Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
• Infrastruktura dhosting.pl znajduje się w serwerowni spełniającej rygorystyczne wymogi klasy
Tier-3 wg normy ANSI TIA-942.

Jakie są Twoje prawa?
• Możesz przeglądać/serfować po stronie handmadebyweronika.pl bez podawania, jakichkolwiek
danych
• W każdym momencie, możesz zmienić, sprostować dane osobowe samodzielnie poprzez
zalogowanie się do sklepu handmadebyweronika.pl i aktualizacje danych poprzez panel klienta.
• Możesz zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, tzw. prawo
do bycia zapomnianym:
• Możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia jej danych osobowych
• Możliwość żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych,
którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci
usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie.
• Zmianę danych oraz chęć ich usunięcia można zgłaszać bezpośrednio do administratora danych
osobowych wysyłając email na adres by_weronika@onet.pl lub kontaktując się
telefonicznie pod numerem +48 504941130 lub z poziomu „Moje konto” na stronie sklepu.
• Masz prawo do przenoszenia danych, czyli
• Otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
uprzednio dostarczonym administratorowi. Opcja dostępna z poziomu „Moje konto” na stronie
sklepu.
• Prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących,
które dostarczyła administratorowi, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony
administratora danych
• Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa
Twoich danych osobowych Administrator danych osobowych zachęca do kontaktu pod numerem
telefonu +48 504941130 lub e-mail by_weronika@onet.pl

Zmiana polityki prywatności handmadebyweronika.pl
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności
serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego handmadebyweronika.pl. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka plików “cookies”
• Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu HAND MADE BY WERONIKA Słopanowo- Huby 26  64- 520 Obrzycko
• Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Żródło
informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Znajdziesz nas tutaj